Téma mesiaca: “Trvalé víťazstvo do tvojho života”

Každodenne sa stretávam s ľuďmi, ktorí majú v srdci túžbu žiť požehnaný život, ale v skutočnosti sa im to nejako nedarí. Zakúšajú pády, ktoré ich oslabujú a spôsobujú nestálosť a neschopnosť vytrvať vo víťazstve, ktoré máme skrze „Baránkovu krv (por. Zj 12,11)“. Možno aj ty patríš medzi tieto osoby, alebo poznáš okolo seba niekoho s týmto problémom. Chcel by som ti pomôcť ako z toho vyjsť von, ale predovšetkým ako žiť trvalé víťazstvo v živote.

Hneď na začiatok je potrebné si uvedomiť, že bez stáleho kontaktu s Bohom a jeho Božím Slovom to nie je možné!!! Mohli by ti stačiť Ježišove slová z Jánovho evanjelia (Jn 8,31-32): „Ak zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“ a (Jn 15,4): „Ostaňte vo mne a ja vo vás…“. Pýtaj sa sám seba či máš živý a každodenný vzťah s Bohom v moci Ducha Svätého skrze Ježiša. Je to absolútny základ, bez ktorého sa nič poriadneho neudeje a nič stáleho sa nepostaví.

Ak si pripravený odhodlane vstúpiť a žiť tento „nový“ spôsob života môžeš prijať ďalšie kroky a rady pre tvoje trvalé víťazstvo. Božie Slovo nám odkrýva tri postoje kresťana, ktoré mu prinášajú trvalé víťazstvo:

1. Vyznanie – proklamácia Božieho Slova

2. Ďakovanie

3. Chvála

V Jakubovom liste (por. Jak 3,4-5) sa píše o dôležitosti tvojho jazyka. Jazyk je tu prirovnaný ku kormidlu lode. Určuje jej smer. Správne používanie kormidla dovedie loď bezpečne do prístavu. Pri zlom použití sa kormidlo stane príčinou stroskotania. Toto prirovnanie platí aj o tom, ako vyjadrujeme svoju vieru. Správne vyznanie nás môže voviesť do všetkých požehnaní, ktoré nám Boh Otec prisľúbil. Nesprávne vyznanie nás môže odviesť niekde ďaleko do nebezpečných vôd, kde nás môže zastihnúť stroskotanie. Nie všetci sú ochotní prijať zodpovednosť za slová, ktoré vyslovia. Ježiš sa vyjadril, že neexistuje žiadna „neutrálna zóna“ tvojich slov (por. Mt 12,37). Podľa listu Rimanom (por. Rim 10,10) je viera v srdci plne účinná len vtedy, keď je vyznaná ústami.

Pritom si treba taktiež uvedomiť, že vyslovenie rôznych vecí, ktoré nemajú biblický podklad a nie sú Bohom zjavené búrajú vieru a pripravujú človeka k pádu a stroskotaniu. Chcem podotknúť, že aj nevyslovenie a teda mlčanie či ignorácia, alebo nevedomosť slov, ktoré vyslovil Boh o tebe a pre teba, ťa oberá o plnosť a teda o trvalé víťazstvo. Ďalším mocným slovom je pasáž z listu Hebrejom (por. Heb 4,14 a Heb 10,21-23). Dôraz, ktorý je potrebné klásť je na slovách „držme sa svojho vyznania“ a „neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyznávame“. Z toho vyplýva, že je dôležité vyhlasovať, ale aj neustále a opakovane potvrdzovať naše vyznanie! Nechvejme sa! To chvenie, alebo zakolísanie by sa totiž mohlo prejaviť práve tak, že by si upustil od počiatočného vyznania alebo vyhlasovania a veľmi rýchlo by si siahol po iných slovách, čo by ťa obralo a okradlo o víťazstvo.

K plnému víťaznému vyjadreniu viery však ešte patrí ďalší biblický koncept a tým je proklamácia. V originálnom jazyku znamená hlasne volať, alebo vykrikovať. Označuje neochvejné a isté potvrdenie viery, ktoré nemôže byť umlčané žiadnou formou opozície alebo znechutenia. Vyjadruje prechod z obrany do útoku. Túto skúsenosť nájdeš v knihe Žalmov (por. Ž 118,11-17): „Hlas plesania…Pánova pravica mocne zasiahla…Vyrozprávam skutky Pánove…“
Ak skutočne veríš tomu čo neúnavne potvrdzuješ vyhlasovaním Božieho Slova, prirodzene ťa to povedie k ďalším formám alebo postojom viery: k ďakovaniu a k chvále. Tieto dve formy sú súčasťou trvalého víťazstva a nesmú chýbať v tvojom živote. Na každý prísľub od Boha je potrebné zareagovať ako Abrahám, prijať Božie Slovo ako pravdivé a konkrétne do nášho života. Po prijatí Božieho Slova nasleduje vždy ďakovanie za to, čo Boh robí a chvála Bohu za to, aký je. Boh od nás očakáva, že vo viere budeme ďakovať a chváliť ešte skôr ako príde naplnenie prísľubov a zasľúbené víťazstvo. Keď obetuješ Bohu ďakovanie a chválu a stojíš pripomínajúc mu Jeho slovo, otváraš tak cestu, aby sa požehnanie spásy skrze Ježišovu obeť na kríži prejavilo v tvojom živote. Teda pozdvihni svoj hlas a smelo vyznávaj vo viere každé prisľúbenie, ktoré sa týka tvojej konkrétnej situácie, alebo špecifickej potrebe. Ďakuj Bohu za Jeho slovo a potom prejdi k jasavej chvále. Boh potom odpovie na túto tvoju vieru, ako odpovedal na vieru Abraháma.

Dávam ti radu: udrž svoje slová založené na pravde Božieho Slova, teda Biblie! Každý kresťan, ktorý touto skúškou prejde úspešne, si môže byť istý, že je pripravený k trvalému víťazstvu, veď „verný je Pán, ktorý ťa utvrdí a ochráni pred zlom (por. 2Sol3,3).

pastier Oázy Sklené
o. Vladko Beregi