O nás

Oáza Sklené

Oáza Sklené

sklene_jesen-5
Dom pre zasvätených v Oáze Sklené

pastoračná budova Sklené
Pastoračné centrum v Oáze Sklené

dom pre hostí Sklené
Dom pre hostí v Oáze Sklené

Zasvätení bratia a sestry v Oáze Sklené

Ľud, ktorý sa stotožňuje so svojím povolaním.

Vitajte na stránkach Koinonie Ján Krstiteľ – Oázy Sklené! Žijeme v „čase nových možností“. My bratia a sestry z Koinonie chceme tento „čas“ zachytiť. Stránka ponúka komplexné info zo života našej oázy. Prajeme Vám, aby ste sa viac ako prúdom informácií, nechali strhnúť Božím Duchom, ktorý chce hýbať našimi životmi.

To čo charakterizuje každého člena komunity Ján Krstiteľ, je povolanie, ktoré je odpoveďou na Pánovo volanie.
K čomu nás konkrétne volá Pán? Byť „hlasom“, ktorý kričí, že jedinou cestou šťastného života je Ježiš Kristus.
Byť svedkami Jeho lásky a vernosti v každodennom živote.

Predstavenie
Koinonia Ján Krstiteľ je komunitou v službe Novej Evanjelizácie. Je to súkromné združenie veriacich v Katolíckej Cirkvi
s kanonickým schválením. Združuje tisíce členov, a to interných – zasvätení bratia a sestry, kňazov a externých – rodiny
a slobodných. Koinoniu tvoria viaceré komunity, ktoré sa nachádzajú na rôznych kontinentoch. Sú zjednotené do jednej štruktúry nazvanej Federácia Koinonií Ján Krstiteľ. Každá samostatná Koinonia je ustanovená ako centrum života
a evanjelizácie, kde sa členovia pravidelne stretavajú, aby rástli v živote viery a formovali sa v evanjelizácii.
Meno, Koinonia Ján Krstiteľ, určuje hlavné črty komunity, jej bytie a jej pôsobenie: ľud priateľov povolaný k evanjelizácii
s mocou Ducha Svätého a nasledujeme príklad Jána Krstiteľa, ktorý svedčil a ukazoval na Ježiša.

Charizma
Charizmou Koinonie Ján Krstiteľ je podporiť Novú evanjelizáciu rôznymi evanjelizačnými aktivitami, formáciou a zriaďovaním komunít. To, čím sa vyznačujeme je prvotné ohlasovanie Evanjelia, otvorenosť na charizmatické znaky a intenzívny komunitný život. Snažíme sa aktívne odpovedať na potreby Cirkvi. Podporujeme Novú Evanjelizáciu novou horlivosťou, novými
metódami a novými prostriedkami tak, ako to uvádza učiteľský úrad Cirkvi.

Camparmo now

História – Komunita bola založená v r. 1979 z iniciatívy kňaza o. Ricarda Argañaraza, ktorý sa po silnej skúsenosti s Duchom Svätým utiahol do odľahlej lokality v provincii Vicenza, nazvanou Camparmò, spolu s malou skupinou tvorenou dvoma bratmi a jednou sestrou, kde začali život modlitby, manuálnej práce a štúdia.
V tejto počiatočnej osamelosti sa ustálili základné prvky novej komunity: modlitba, načúvanie Božiemu slovu, skúsenosť s darmi Ducha Svätého, bratské priateľstvo, vzájomné prijatie a dôvera v Otcovu prozreteľnú ruku.

Dátum zrodu komunity je oficiálne určený 1. januára 1979 na slávnosť Márie, Matky Božej pri príležitosti púte do Svätého domu v Lorete. Úplná samota prvotných časov sa pominula, a komunita postupne rozširovala svoju evanjelizačnú činnosť formáciou evanjelizátorov, aby mohla čeliť návalu bratov a sestier, ktorí túžili po živote v modlitbe, v zdieľaní sa a v evanjelizácii.

Ricardo web

Zakladateľ Koinonie Ján Krstiteľ – ICDr. PhLic. Ricardo Argañaraz: Narodil sa v Salte (Argentína) 3 júla 1936. Jeho otec bol vojenským generálom a preto o. Ricardo vyrastal v atmosfére kde prevládala poslušnosť a disciplína. Pochádza z 9 detí. To zanechalo v jeho živote chuť po spoločenstve. V 11 rokoch mu zomrela mama a v tejto skúsenosti sa po prvý krát mladý Ricardo otvoril na existenciu Boha.

Po štúdiách na gymnáziu, v septembri 1954 mal silnú osobnú skúsenosť s Ježišom Kristom, ktorá ho trvalo poznačila darom panenstva pre Božie Kráľovstvo. V 1962 bol vysvätený za kňaza vo svojom rodnom meste. V tom istom roku odišiel do Talianska. Zúčastnil sa otvorenia II. Vatikánskeho koncilu. V roku 1966 vyštudoval medzinárodnú diplomaciu, v 1967 ukončil doktorát filozofie a v roku 1970 sa stal doktorom kanonického práva.

V 1974 dostal “krst Duchom Svätým”. Po čase pocítil volanie k púšti a pôstu v ktorom bol volaný k založeniu koinonie Ján Krstiteľ. V tom čase sa počas rôznych evanjelizačných stretnutí, ktoré viedol o. Ricardo začali diať fyzické uzdravenia, obrátenia, zázraky a preto začal chodiť do rôznych krajín sveta hlásať evanjelium. V roku 1994 navštívil aj Slovensko. Po jeho návšteve sa začala formovať prvá skupina bratov a sestier, ktorí sa stali prvými členmi kononie na Slovensku.”

Vladko web
Zodpovedný za oázu sklené – ThLic. Vladimír Beregi PhD.” Narodil sa v roku 1972 v Košiciach. Skúsenosť s Ježisom Kristom, ktorá mu zmenila život, zažil 6. januara 1994 v Košiciach. Pred tým, už ako mladý chlapec, sa aktívne venoval hádzanej a kulturistike. V 18.rokoch sa rozhodol pre prácu v špeciálnej policajnej jednotke (tzv. kukláči), kde pracoval 3 roky.

Po skúsenosti s Ježišom pocítil vo svojom srdci povolanie íst radikálne za ním v panenstve pre Božie kráťovstvo. Stáva sa členom KOINONIE Ján Krstiteľ a v lete 1995 odchádza na formáciu do Talianska. V Taliansku pôsobil 9 rokov. Ukončil magisterské štúdium na pápežskej univerzite Marianum v Ríme v roku 2004. Potom sa vrátil na Slovensko a po pôsobení v Oáze Zlatá Idka sa stáva v roku 2005 pastierom (zodpovedným) Oázy Sklené.

V Martine dňa 27.10.2007 bol vysvätený za katolíckeho kňaza. Je tiež spolutvorca niektorých evanjelizačných kurzov. Kázaním a modlitbou za chorých slúžil vo viacerých krajinách ako USA, Taliansko, Nemecko, Poľsko, Francúzsko, Švajčiarsko.

Štruktúra – Koinonia Ján Krstiteľ má štruktúru federácie, ktorá zjednocuje jednotlivé komunity, nazvané Koinonia Ján Krstiteľ a sú rozptýlené po celom svete. Každá Koinonia môže mať rôzne usporiadania ako: Oáza, Región a Realita.

Všetky sú zložené z:

Domu modlitby (DM): evanjelizačné stretnutia v malých skupinách, ktoré sa periodicky konajú v súkromných rodinných príbytkoch. Sú pre tých, ktorí sú ďaleko od viery a sú povzbudzovaní hostiacou rodinou;

Rodinných spoločenstiev (RS): malé komunity tvorené členmi združenia, žijúcich v tej istej územnej oblasti vo svojich domoch, a zúčastňujúcich sa komunitných aktivít a služieb v Koinonii, do ktorej patria;

Osôb a rodín na plný úväzok, ktoré odpovedali na Pánovo volanie a na plný úväzok sa venujú komunitným aktivitám so špecifickými službami;

Komunít života: osoby, ktoré žijú na tom istom mieste, majú všetko spoločné, v atmosfére intenzívneho komunitného života, ktoré sa delia na:
• spoločenstvá zasväteného života bratov a sestier, ktorí opovedali na povolanie nasledovať Pána Ježiša v zasvätení, uskutočnenom skrze záväzky čistoty, chudoby a poslušnosti;
• osoby, ktoré odpovedali na povolanie nasledovať Pána Ježiša skrze záväzky čistoty, chudoby a poslušnosti, žijúce vo svete samostatne alebo v malých spoločenstvách spolunažívania;
• spoločenstvá rodín, ktorých členovia odpovedali na povolanie komunitného života v manželskej láske, na rôznej úrovni zdieľania sa.

Výrazy: Realita, Región, Oáza
Vlastné prvky: Dom modlitby, Rodinné spoločenstvo
Možné prvky: Spolunažívanie rodín, Zasvätení vo svete, Rodiny pracujúce na plný úväzok, niekoľko spojených Realít
Vlastné prvky: Dom modlitby, Rodinné spoločenstvo, Spolužitie zasvätených
Možné prvky: Spolunažívanie rodín, Zasvätení vo svete, Rodiny pracujúce na plný úväzok

Aktivity
Pastoračné aktivity Koinonie Ján Krstiteľ sa rozmáhajú skrze tri línie nazvané KeKaKo
(Kerygma – Karisma – Koinonia):
priame ohlasovanie kerygmy a formácia evajelizátorov skrze rôzne evanjelizačné školy;
podnecovanie evanjelizačných stretnutí, formácia k rôznorodým službám a k používaniu chariziem;
formácia komunít, v ktorých sa intenzívnym spôsobom žije priateľstvo a každodenná skúsenosť so zmŕtvychvstalým Pánom Ježišom v modlitbe a zdieľaní života.
Každá pastoračná aktivita Koinonie sa aktívne zapája do miestnych cirkevných štruktúr, prispievajúc vlastným prínosom k uskutočneniu jednotlivých pastoračných plánov.

Dom modlitby je evanjelizačnou aktivitou, ktorá pozostáva z týždenných malých stretnutí postavených na modlitbe a svedectve. Je určený tým, ktorí sú vzdialení od viery. Koná sa v súkromných domoch a je vedený členmi komunity.

Rodinné spoločenstvo zjednocuje členov rovnakej územnej oblasti, a prostredníctvom stretnutí raz v mesiaci, ponúka rast svojich členov skrze chvíle spoločenstva a zdieľania sa v modlitbe, vyučovaní, v príhovore a v bratskom agapé. Toto pravidelné mesačné stretnutie sa nazýva Agapito, zamerané na priateľské vzťahy, ktoré sú základnou črtou koinonie.

Deň Koinonie je mesačným stretnutím všetkých členov, ktorí patria k danej miestnej koinonii, aby rástli v duchovnom živote, v zdieľaní sa a v evanjelizácii. Rôznorodé aktivity služieb sú jednotlivé činnosti evanjelizačného a formačného charakteru na všeobecný úžitok, ako evanjelizačné a formačné stretnutia; špecifické stretnutia pre deti, mladých, manželov, zasvätených a pre ďalšie skupiny a mimoriadne služby, určené členom komunity a ďalším cirkevným realitám, ktoré to požadujú.

A okrem iného aj jednotlivé evanjelizačné činnosti, ktoré sú smerované výlučne navonok.
Evanjelizačná škola, v jej troch rôznych podobách Kerygmatická, Charizmatická a Koinonická, je systematický formačný program, ktorý dáva konkrétnu odpoveď na Ježišov misionársky mandát, a taktiež na pozvanie Cirkvi k Novej evanjelizácii. Prostredníctvom špecifických kurzov, seminárov a aktívnoparticipatívnej metodológie sa ponúka šírenie Evanjelia formáciou evanjelizátorov, ktorí jednoduchou, praktickou a kreatívnou formou ohlasujú radostnú zvesť, slúžia v evanjeliovom duchu a kresťanský život prežívajú naplno a radostne. Škola ponúka formačné programy rôznych stupňov: formácia kresťanského života, formácia evanjelizátorov a formácia formátorov evanjelizátorov.

Evanjelizácia a formácia
Ateneum Ján Krstiteľ je formačnou štruktúrou pre evanjelizáciu, ktorá je súčasťou Koinonie Ján Krstiteľ. Ateneum ponúka teologické vedomosti vo svetle kerygmi na formáciu evanjelizátorov a formátorov, ktorí sú schopní odovzdávať mentalitu KeKaKo – víťaznú a chytľavú mentalitu, zakorenenú na kristologickom ústrednom postavení; otvorenú na charizmatický a komunitný rozmer. Základnou líniou Atenea je modlitba, štúdium, prax a komunitný život, ktoré majú za cieľ ponúknuť celistvú a účinnú evanjelizačnú formáciu. Ateneum je štrukturované v troch stupňoch, ktoré sú vzájomne prepojené.

Základný stupeň pozostáva z troch škôl. Keryg¬matická škola, ktorej úlohou je dať živú skúsenosť kerygmi, vyučovať a odovzdávať evanjeliovú zvesť jednoduchou, účinnou a kreatívnou formou. Úlohou Charizmatickej školy alebo školy Služby, je poskytovať vhodné nástroje k vykonávaniu rôznych služieb, skrze ktoré sa pomocou Ducha Svätého rodí, rastie a upevňuje jeho Cirkev. Úlohou Koinonickej školy je dávať princípy a kritériá komunitného života, celkového rastu a pastoračného vedenia za účelom dosiahnuť plnosť ľudskej a duchovnej zrelosti.

Stredný stupeň je zložený z troch sekcií. Filozofická sekcia ponúka základné nástroje, ktoré uschopňujú intelekt vyhľadávať pravdu v realite tak prirodzenej ako aj nadprirodzenej. Biblická sekcia má za úlohou dať základnú, vedeckú a prehĺbenú znalosť celého Svätého Písma. Teologická sekcia – jej úlohou je uschopniť osobu, aby zo Zjavenia odôvodnila svetlo, ktoré prežaruje aktuálnosť histórie, v ktorej žije.

Vyšší stupeň tvoria rôzne štúdijné programy na Teologických fakultách cirkevných univerzít

Duchovnosť
Koinonia Ján Krstiteľ je charakterizovaná duchovnosťou KeKaKo, ktorú žije podľa príkladu Jána Krstiteľa. Toho, ktorý ohlasuje a ukazuje na Ježiša, Božieho Baránka, ktorý sníma hriechy sveta. Podnecuje novú mentalitu, ktorá pomáha cirkvi evanjelizovanej, stať sa cirkvou, ktorá evanjelizuje; prechod od “vysvetľovania” o Ježišovi k jeho predstaveniu ako živej Osoby, ktorá koná skrze Ducha Svätého.

Slabika Ke označuje kerygmu – je to ohlasovanie Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania. Pre nás to zn¬mená byť svedkami osobného stretnutia s Pánom Ježišom a svedkami ako bol Ján Krstiteľ.

Slabika Ka označuje charizmu, čo znamená dar milosti. Znamenitým darom je Duch Svätý, ktorý dáva charizmy, aby potvrdil ohlasované Slovo a budoval komunitu. Pre nás to znamená byť vedení Duchom Turíc, používajúc charizmy v atmosfére radosti tak, ako Ján Krstiteľ, ktorý bol plný Ducha Svätého od lona svojej matky Alžbety.

Slabika Ko označuje koinoniu, ktorá znamená spoločenstvo. Osobné stretnutie s Pánom Ježišom vedie k stretnutiu sa s bratom, ktorý je časťou jedného tela, kde sú všetci vzájomne zjednotení v láske. Pre nás to znamená žiť v priateľstve ako jeden ľud, podnecovaný vernosťou a štedrou službou tak, ako Ján Krstiteľ, ktorý vedel obetovať svoj život ako mučeník.

Expanzia
Z Oázy Camparmó (Taliansko) založenej v roku 1979 sa zrodili komunity života a zmluvy najprv v Taliansku a od roku 1995 aj v zahraničí. Koinonia Ján Krstiteľ je aktuálne v neustálej expanzii, a je prítomná na všetkých piatich kontinentoch s desiatkami komunít života, zasvätených ako aj rodinných.

Popri nich sú rôzne Regióny, ktoré zoskupujú viac Realít z tej istej geografickej oblasti, a taktiež početné autonómne Reality. Počet Domov Modlitieb je viac než tisíc. Súčasne sa objavujú ďalšie Reality rôznej veľkosti a pôvodu, ktoré podliehajú rôznym Koinoniám prítomným v daných oblastiach. Koinonia pokračuje expanziu skrze aktivity evanjelizačných škôl, a taktiež prostredníctvom zakladania nových komunít spolužitia zasvätených, rodín a komunít zmluvy.

Ekonómia
Koinonia Ján Krstiteľ chce žiť evanjeliovú prosperitu chápanú ako zdieľanie dobier. Naša ekonómia spočíva v dávaní a spravovanie je založené na princípe otvorenosti a spolupatričnosti. Prostriedky na život a aktivity pochádzajú z desiatku; darov členov a sympatizantov alebo z iných aktivít Koinonie. Pre každú jednotlivú Koinoniu je desiatok životným štýlom a je chápaný ako vyjadrenie viery a jednoty, s ktorým každý člen slobodne súhlasí.

Vedenie
Koinonia Ján Krstiteľ je spravovaná kolegiálnym spôsobom. Každá miestna Realita je spravovaná radou a zodpovedným. V každej krajine, kde sa nachádza viac realít koinonie je národná rada, ktorá je zložená z dotyčných miestnych zodpovedných, na čele s národným koordinátorom. Zodpovední jednotlivých koinonií tvoria Synodu Federácie Koinonií Ján Krstiteľ ktorej úlohou je všeobecné smerovanie komunity, zatiaľ čo výkonná správa prináleží Federálnej rade, ktorej predsedá generálny pastier. Jeho úlohou je smerovanie hlavných aktivít Koinonie Ján Krstiteľ.

Koinonia na Slovensku
Počiatky Koinonie Ján Krstiteľ na Slovensku siahajú do roku 1994, kedy sa v Prešove konal Celoslovenský evanjelizačný seminár, ktorého sa zúčastnili aj hostia z Koinonie v Taliansku. Seminár otvoril dvere Koinonii na Slovensku. Komunita Ján Krstiteľ v roku 1995 dostáva od o. arcibiskupa mons. Alojza Tkáča schválenie, aby mohla pôsobiť v Košickej arcidiecéze. Začínajú sa budovať základy spoločného života komunity. V 1997 dostáva komunita miesto pre svoju prvú oázu – faru v Zlatej Idke. Okrem spravovania fary prebiehajú modlitebné stretnutia, kurzy, evanjelizačné aktivity, ktorých ovocie je stále viac a viac viditeľné. Komunita sa rozrastá aj do ďalších regiónov Slovenska a v roku 1999, po dohode s o. biskupom Rudolfom Balážom, sa rodí oáza Sklené v Banskobystrickej diecéze. V roku 2006 sa z Košickej oázy zrodila Prešovská gréckokatolícka realita, schválená prešovským eparchom mons. Jánom Babjakom.

Oáza Sklené
Ovocie Ducha Svätého nedalo dlho na seba čakať a v roku 1999 sa Koinonia rozrástla aj na strednom a západnom Slovensku. V malej dedinke Sklené, v okolí Turčianských Teplíc, sa zrodila ďalšia oáza Sklené. Bola schválená Banskobystrickým biskupom mons. Rudolfom Balážom, dňa 17.12.1999. Pastoračnú prácu vykonáva na strednom a západnom Slovensku. Oáza sa zameriava na pastoráciu rodín, detí a mladých ľudí. Bližšie informácie na webovej stránke: www.kjk.sk

logo-sklene-293x225Znak komunity je oválny a zložený zo štyroch prvkov:

belasé pozadie označuje nebeskú realitu, ku ktorej sme volaní a povahu našej komunity, ako Boží dar;

tri vrchy označujú miesto, kde sme sa narodili, Camparmò; svätožiara, ktorá je nad centrálnym vrchom predstavuje obraz orla, ktorý krúži nad horami, je znakom kontemplácie;

červeno-zlatý kríž označuje Ježiša Zmŕtvychvstalého, stredobod nášho života;

tri ohnivé jazyky zlatej farby, ktoré zostupujú do údolia, označujú naše poslanie ohlasovateľov kerygmy, charizmatickú službu a komunitný život prežívaný v priateľstve. Federácia používa to isté logo, ale v okrúhlom tvare a v zlatej farbe.