Činnosť a Duchovnosť

Pastoračná aktivita Koinonie Ján Krstiteľ sa vysvetľuje prostredníctvom troch pastoračných čŕt nazvaných Projekt Ke Ka Ko (kerygma – charisma – koinonia):
– ohlasovanie kerygmy priamou formou a formovanie evanjelizátorov prostredníctvom evanjelizačných škôl;
– propagovanie evanjelizačných stretnutí pre verejnosť a Domy modlitby;
– formácia komunít, v ktorých sa intenzívne žije priateľstvo a skúsenosť vzkrieseného Pána Ježiša v modlitbe a v zdieľaní života;

Cieľom Domu modlitby je vzrastajúca evanjelizácia prostredníctvom svedectva a ohlásenia Božieho Slova tým, ktorí sú vzdialení vo viere; rodinné spoločenstvo zjednocuje členov združenia tak, aby rástlo vo viere a v komunitnom živote; evanjelizačná škola je otvorená komukoľvek, formuje evanjelizátorov schopných ohlasovať evanjeliové posolstvo jednoduchou a praktickou formou.
Každá pastoračná aktivita Koinonie sa aktívne včleňuje do cirkevných štruktúr, prispievajúc vlastným prínosom k realizácii lokálnych pastoračných plánov.

Dom modlitby je evanjelizačnou aktivitou, ktorá má štruktúru týždenných evanjelizačných stretnutí postavených na modlitbe a svedectve, zameranou na vzdialených vo viere, organizovanou v súkromných domoch a vedenou členmi komunity.

Rodinné spoločenstvo zjednocuje členov jednej oblasti, ktorým prostredníctvom mesačných stretnutí umožňuje rast a to skrze okolnosti v spoločenstve a vzájomné zdieľanie na modlitbe, na vyučovaní, na príhovore a na bratskom agapé. Takéto mesačné stretnutie sa volá Agapito, zameriavajúc sa na priateľské vzťahy, ktoré sú základnou podstatou koinonie.

Medzinárodná škola kerygmatickej evanjelizácie je hlavne formačný systematický plán, ktorý predstavuje konkrétnu odpoveď na Ježišov príkaz a na pozvanie Cirkvi k novej evanjelizácii. Prostredníctvom špecifických kurzov a metodológie s aktívnou účasťou si stanovuje šíriť Evanjelium formovaním evanjelizátorov, ktorí vedia ohlasovať Dobrú Zvesť jednoduchou, praktickou a kreatívnou formou. Škola ponúka formačné plány na rozličnej úrovni: formácia kresťanského života, evanjelizátorov, formátorov a riaditeľov evanjelizačných škôl.
V roku 1993 horlivosť pre evanjelizáciu priviedla komunitu k prijatiu výzvy zorganizovať letnú etapu na medzinárodnej úrovni v Ríme. Na počiatku bol pôvod účastníkov, kňazov, rehoľníkov a laikov iba európsky, ale hneď v nasledujúcom roku boli v škole prítomní aj účastníci z ostatných kontinentov; počas nasledujúcich ročníkov etapy letnej školy bolo prítomných 44 národov. Mnohí z nich, oslovení účinkom kurzov a prežitou skúsenosťou, prosia o možnosť zopakovania tej istej evanjelizačnej a formačnej skúsenosti v ich krajinách.

Evanjelizačný plán dorástol na takú úroveň, že okrem jednotlivých kurzov a intenzívnych evanjelizačných etáp, sa narodila trvalá škola na vyučovanie metodologických princípov evanjelizačného procesu pre nastávajúcich riaditeľov evanjelizačných škôl, ktorá je časovo začlenená do formačného postupu, ktorý predvída štúdium filozofie, biblie a teológie.

V jednotlivých Oázach a v Oblastných centrách sa uskutočňujú aktivity spoločného záujmu, a to stretnutia evanjelizačné, formačné, rastu, mesačné stretnutia členov nazvané deň koinonie, stretnutia pre deti, mladých, manželské páry, rodiny, zasvätených a pre ďalšie vekové kategórie a špecifické služby.

Duchovnosť

Koinonia Ján Krstiteľ je charakterizovaná duchovnosťou nazvanou KeKaKo, žitou podľa vzoru Jána Krstiteľa , ktorý ohlasuje Ježiša a ukazuje na Neho, Božieho Baránka, ktorý sníma hriechy sveta.
Podporuje novú mentalitu, ktorá umožňuje prejsť od túžby po evanjelizovanej Cirkvi ku Cirkvi, ktorá evanjelizuje; od „vysvetľovania” Ježiša k ponúknutiu živej Osoby, ktorá koná skrze Ducha Svätého.

Slabika Ke – kerygma: je účinné a dôrazné ohlásenie smrti – zmŕtvychvstania Ježiša a zostúpenia Ducha Svätého. Pre nás to znamená byť svedkami nášho osobného stretnutia so Zmŕtvychvstalým, byť svedkami ako bol Ján Krstiteľ.

Slabika Ka – charisma: znamená dar milosti. Znamenitým darom je Duch Svätý, ktorý nám dáva charismy na potvrdenie hlásaného Slova a na budovanie komunity. Pre nás to znamená žiť zasiahnutí Duchom Turíc používajúc charizmy a v priateľskej atmosfére tak, ako Ján Krstiteľ, ktorý bol plný Ducha Svätého už v lone svojej matky Alžbety.

Slabika Ko – koinonia: znamená spolunažívanie. Od osobného stretnutia Ježiša Krista je brat privedený do spoločenstva s Otcom a stáva sa súčasťou jedného tela, kde sú všetci spojení jediným dokonalým putom. Pre nás to znamená žiť v priateľstve ako jeden ľud oživovaný vernosťou a štedrou službou ako Ján Krstiteľ, ktorý dal svoj život, aby bol Mesiáš poznaný .