Ekonomika, vedenie a znak

Koinonia Ján Krstiteľ chce žiť evanjeliovú prosperitu chápanú ako delenie sa o materiálne dobrá. Naša ekonomika je postavená na dávaní, administrácia sa riadi zásadou transparentnosti a kolegiálnosti.
Udržiavanie životných potrieb a aktivít je uskutočňované prostredníctvom desiatku a darov členov, každým iným darom sympatizantov alebo z iných aktivít Koinonie.
Pre každú realitu Koinonie je desiatok štýlom života, ktorým vyjadruje svoju vieru a spolupatričnosť. Slobodne s ním súhlasí každý člen.

Vedenie

Koinonia Ján Krstiteľ má štruktúru federácie a je riadená kolegiálnym spôsobom.
Každá miestna realita je riadená správnou radou a zodpovedným.
V každej krajine, kde sú prítomné viaceré reality Koinonie, existuje národná rada, tvorená príslušnými miestnymi zodpovednými, ktorých zodpovedným je národný koordinátor.
Viacerí zodpovední jednotlivých Koinonií tvoria Sinodu celej federácie Koinonie Ján Krstiteľ, ktorej úlohou je všeobecne usmerňovať komunitu. Výkonné vedenie uskutočňuje federálna rada vedená generálnym pastierom, ktorý usmerňuje všeobecné aktivity Koinonie.

Znak

logo-sklene Znak komunity má tvar elipsy, je zložený zo 4 prvkov:
– modré pozadie ukazuje na nadprirodzenú skutočnosť, ku ktorej sme povolaní a na pôvod našej komunity ako na Boží dar;
– tri vrchy znázorňujú miesto, kde sme sa narodili – Camparmó; svätožiara na špičke končiara, ktorý je v centre, ukazuje na orla, ktorý je znakom kontemplácie;
– kríž červenej a zlatej farby ukazuje na Vzkrieseného Ježiša, ktorý je centrom nášho života;
– tri ohnivé jazyky zlatej farby, ktoré zostupujú do údolia, ukazujú na našu misiu ohlasovať kerygmu, používať charizmy a žiť v priateľstve.