Všeobecná prezentácia

Koinonia Ján Krstiteľ je súkromné združenie veriacich, ktoré patrí do katolíckej Cirkvi; je kanonicky schválená viacerými biskupmi podľa can. 299. § 3 C.J.C.; patrí do nej viac ako 3000 prívržencov, medzi ktorými sú rodiny, zasvätení bratia a sestry a niekoľko kňazov. Tvoria ju viaceré združenia (Koinonie) nachádzajúce sa na rôznych kontinentoch a zjednotené do jednotnej štruktúry pomenovanej Federácia Koinonií Ján Krstiteľ. Každá Koinonia je ustanovená ako centrum evanjelizácie a života, kde sa členovia periodicky stretávajú, aby rástli vo viere a boli formovaní k evanjelizácii. Charizmou Koinonie je podporovať novú evanjelizáciu prostredníctvom evanjelizačných aktivít, rôzneho druhu formácie a tvorby spoločenstiev spolunažívania a zmluvy.

Charizma

Meno Koinonia Ján Krstiteľ ukazuje na nosné črty komunity, jej bytie a konanie: Boží ľud žijúci v priateľstve, povolaný evanjelizovať v moci Ducha Svätého podľa vzoru Jána Krstiteľa, ktorý svedčil a ukazoval na Ježiša. Rozpoznáva sa podľa prvotného hlásania evanjelia, otvorenosti na charizmatické znaky a intenzívneho komunitného života.
Narodená po silnej skúsenosti s Duchom Svätým, Koinonia Ján Krstiteľ, je združením v službe novej evanjelizácie. Usiluje sa odpovedať na potreby Cirkvi dneška slúžiac novou evanjelizáciou, ktorá je nová v horlivosti, nová v metódach, nová vo výraze podľa ukazovateľov aktuálneho Učiteľského úradu Cirkvi.

História

Zrod Koinonie Ján Krstiteľ je v roku 1979 z iniciatívy katolíckeho kňaza o. Ricarda Argaňaraza spolu s malou skupinou pozostávajúcou z dvoch bratov a jednej sestry. Začali žiť v zabudnutej horskej lokalite zvanej Camparmó (Taliansko, provincia Vicenza), kde začali so životom oddaným modlitbe, práci a štúdiu. V tejto počiatočnej osamotenosti sa zakoreňovali v modlitbe, v načúvaní Božiemu Slovu, v bratskej láske, v skúsenosti s prozreteľnou rukou Otca, ktorý sa staral o každú drobnosť tejto novej formy života. Dátum začiatku komunity sa oficiálne uvádza 1. január 1979, na sviatok Márie Matky Božej, pri príležitosti púte do baziliky v Lorete.
Už od počiatku bola v centre osobného a spoločného života modlitba. Po roku úplnej samoty narastá príchod bratov a sestier túžiacich po živote v modlitbe a spoločenstve. Toto viedlo komunitu ku zmene z mníšskeho spôsobu života (orat et laborat) k zameraniu sa na prijatie a apoštolát osôb, ktoré prichádzali na modlitebné stretnutia.

Štruktúra

Koinonia Ján Krstiteľ má štruktúru federácie, ktorá zjednocuje jednotlivé komunity pomenované Koinonia Ján Krstiteľ , rozšírené po celom svete, zamerané na novú evanjelizáciu.
Každá Koinonia má štruktúru Oázy/Regiónu alebo Reality pozostávajúcej z:

Rodinných komunít, ktoré sú tvorené členmi združenia v danej oblasti. Žijú vo svojich domoch a zúčastňujú sa na komunitných aktivitách a službe Oázy, ku ktorej patria. Sú protagonistami Domu modlitby tak, že priťahujú bratov a sestry vzdialených vo viere ku Kristovi.

Rodinného jadra, ktoré odpovedajúc na povolanie od Pána sa vo vnútornej komunite venuje na plný úväzok rozvíjaniu špecifických služieb.

Komunít života, ktoré žijú na tom istom mieste v intenzívnej komunitnej atmosfére, zdieľajúc spoločne materiálne a duchovné dobrá. Delia sa na:

celibátne jadrá, tvorené bratmi a sestrami, ktorí odpovedali na povolanie Pána Ježiša, nasledujúc Ho v zasvätení sa, uskutočnenom prostredníctvom záväzkov čistoty, chudoby a poslušnosti;
rodinné jadrá, ktorých členovia odpovedali na povolanie Pána Ježiša, žijúc v láske spečatenej sviatosťou manželstva.