Téma mesiaca: “ODMASKUJME DIABLOV TROJLÍSTOK!”

štvorVolanie k duchovnému boju bude vždy pre všetkých, ktorí vyznávajú meno Ježiš, aktuálne a vyzývajúce. Mali by sme poznať Boží postoj k tejto záležitosti. Na viacerých miestach nás Božie slovo vyzýva: „Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla (por. Ef 6,11)“; „Vzoprite sa diablovi a ujde od vás (por. Jak 4,8)“; „Veď aj sám satan sa tvári ako anjel svetla (por. 2 Kor 11,14)“. Ako mám bojovať? Ako sa mám voči tomu správať? Čo mám vlastne robiť?

Obleč sa do výzbroje svetla
Ľudia dnes zabúdajú na duchovnú realitu v ktorej žijú, ktorá ich obklopuje a pôsobí. Často krát zanedbávame skúsenosť, ktorou si prešiel Ježiš. On sám vedel, že nebojuje proti ľuďom, ale proti nepriateľovi – zlému – satanovi. Bol pokúšaný pred tým, ako mal byť použitý v službe (por. Mt 4,1-11) a vtedy, keď bol volaný ostať verný v láske a dať život (por. Lk 22,42-44). Nauč sa mať Ježišov postoj v situáciách, ktoré sú rozhodujúce pre tvoj život. V Božom slove je nám povedané: „Oblečme si výzbroj svetla (por. Rim 13,12)“. Obliecť znamená zaodieť sa, prikryť sa tak, aby naše telo bolo pod oblečením. Neostane odhalené, ale chránené a skrášlené týmto odevom. Ďalej sa píše o „výzbroji svetla“. Obliecť si máme práve túto výzbroj. Ktorá je tá najmocnejšia výzbroj nášho Boha? Odpoveď nájdeš stále v liste Rimanom: „Oblečte sa v Pána Ježiša (por. Rim 13,14)“. Aké jednoduché riešenie. Ak chceš víťaziť nad mocou tmy, musíš prijať Ježiša do tvojho života ako toho, ktorý položil svoj život za teba, zaplatil za tvoj hriech a má autoritu nad všetkým, teda aj nad diablom (por. Kol 2,13-15) a (por. Heb 2,14-15). My bojujeme vyzbrojení v mene Ježiš. Základom každého duchovného boja je Ježiš: „On sa zjavil na to, aby maril diablove skutky (por. 1 Jn 3,8)“. Obliekaj sa každý deň do tohto oblečenia. Vyznávaj Ježiša, odovzdávaj sa jemu, vyhlasuj jeho moc v tvojom živote.
Odmaskuj diablov trojlístok
V každom boji potrebuješ odhaliť taktiku boja a zbrane nepriateľa. Aj diabol má svoju taktiku, nazval som ju „diablov trojlístok“. Sú to tri oblasti, ktoré veľmi rád využíva na smrteľný útok.

Prvou oblasťou sú financie – peniaze. Ak sa zamyslíš nad mnohými zničenými životmi, vzťahmi, rodinami, zistíš, že počiatkom ich pádu je lipnutie k peniazom. V liste Timotejovi sa píše: „…koreňom všetkého zla je láska k peniazom (por. 1 Tim 6,9-10)“. To, čo je diabolské, nie sú peniaze samotné, ale lipnutie na nich. Všetko sa točí okolo peňazí, každá myšlienka končí pri peniazoch, a hlavnou silou, ktorá ťa hýbe sú peniaze. Čím viac máš, tým by si chcel ešte viac. Strácaš radosť s dávania, túžiš viac potom, aby si mal, a to čo najviac. Si smutný a podráždený, keď nemáš toľko, koľko by si chcel. Volá sa to chamtivosť. Je to stará diabolská taktika. Odmaskuj ju a to čo najrýchlejšie. Ak s tým máš problém, je na to riešenie. Riešením je štedrosť. Nie nemať ani nechcieť, ale byť otvorený, pripravený k štedrému dávaniu. Pozorne si prečítaj túto stať z Božieho slova 2 Kor 9,6-10!

Druhou oblasťou je čistota – sexuálny život. Aj v tejto oblasti si diabol nachádza ľahké obete. Koľko závislostí na pornografii, koľko podvádzaní partnera, nenásytnosti po sexuálnom styku, koľko zvrátenosti, nezdravého až chorého vzťahu s vlastným telom vyúsťujúceho do posadlej masturbácie a mohol by som takto pokračovať ďalej. Pamätaj, že odvrátenie sa od Stvoriteľa ťa nevyhnutne pritiahne k stvoreniu. Keď hovorím k stvoreniu, myslím tým aj k telu. K tomu, čo je telesné. Možno ti do tejto témy dá viac svetlo Božie slovo: „Slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka….preto pre túžby ich sŕdc vydal ich Boh napospas nečistote, takže sami zneucťovali vlastné telá. Božiu pravdu zamenili za lož a úctu a službu preukazovali stvorenstvu namiesto Stvoriteľovi….preto ich Boh vydal napospas hanebným vášňam… (por. Rim 1,23-32)“. Naše telo je „chrámom Ducha (por. 1 Kor 6,19-20)“ a diabol vie, že keď zničí naše telo, zničí tak možnosť Duchu Božiemu prebývať v nás. Nenechaj si teda ukradnúť čistotu srdca a mysle (na čo myslíš), čistotu očí (na čo pozeráš) a čistotu uší (čo počúvaš). Odmaskuj „starého hada“! Staraj sa o tvoju duchovnosť, posilňuj tvojho ducha, investuj do toho. Všetko niečo stojí a nezabudni: „Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať…(por. Gal 6,8)“.

Treťou oblasťou je túžba po uznaní – postavení – moci – byť niekto. Poslušnosť a podriadenosť nám veľmi nevonia. Skončiť na druhom mieste nás tiež neuspokojuje. Aj samotní učeníci Ježiša sa predbiehali, kto je väčší, kto bude na prvom mieste, kto bude sedieť po Božej pravici (por. Lk 9,46; Mk 10,35-38). Tieto naše túžby vie diabol veľmi dobre využiť. On je vždy zákerný! Využije to tak, že po krátkom čase už nepotrebuješ nikoho, myslíš si, že všetko zvládneš sám, nepotrebuješ nikoho k tvojmu úspechu. Ostaneš sám, celkom sám a to je priestor pre diabla. Odmaskuj túto satanskú taktiku! Samota, neposlušnosť a vzbura sú ovocím zlého. Pýcha je zbraňou, ktorá nemá zľutovanie nad nikým (por. Iz 14,11; 1 Tim 3,6-7). Nauč sa vnímať Boží hlas skrze ľudí, ktorí ťa obklopujú, nechaj si poradiť. Najdôležitejšie je, aby si mal vždy srdce služobníka (nie otroka!). Srdce, ktoré je ochotné počúvať a konať. Boh ťa odmení povýšením len vtedy, ak si ochotný ísť cestou služby (por. Jak 4,6).

Bojuj Božími zbraňami
Je potrebné si uvedomiť, že sme volaní mať postoj Božieho bojovníka. Máme „bojovať dobrý boj (por. 1 Tim 1,18-19)“. Na začiatku tohto článku som spomenul Božie slovo z listu Efezanom: „Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo! Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! (por. Ef 6,11-18)“. Kráčaj v pravde evanjelia, vo viere vyhlasuj tvoje ospravedlnenie v Ježišovi, už v zárodku uhas ohnivý šíp zlého, stoj vo viere, používaj Božie slovo a vytrvaj v modlitbe.
Vzdaj slávu Bohu
Nezabudni nikdy pri všetkom a po všetkom vzdať slávu Bohu. Ježiš nám jasne hovorí: „neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi (por. Lk 10,18-20)“. Pri každom boji pozdvihni tvoj zrak na toho, ktorý nikdy neprehral, jemu patrí všetka sláva, v ňom je tvoje víťazstvo.

Neboj sa! Neboj sa! Neboj sa! Toto slovo budeš počuť v Biblii mnoho krát. Rieš veci s Božím pokojom, lebo On je ten, ktorý ťa miluje a požehnáva víťazstvom skrze pána Ježiša Krista (por. 1 Kor 15,57). Nedaj sa zastrašovať, zaútoč: „Boh je s tebou, odvážny hrdina (por. Sdc 6,12)“!

TÉMA MESIACA