EVANJELIZAČNÁ ŠKOLA Výzva pre Teba

Medzinárodná škola kerygmatickej evanjelizácie je školou, ktorá formuje kvalifikovaných lídrov, schopných prevziať zodpovednosť za vedenie evanjelizačných centier a realizovať evanjelizačný rozmer misijného diela Cirkvi. Odpovedá na Ježišovo poslanie a výzvu k Novej evanjelizácii, ktorú vyjadril aj Ján Pavol II. v encyklike Redemptoris Missio z r. 1990 takto: „Myslím, že prišiel čas vynaložiť všetky sily za Novú evanjelizáciu a za misie!”
Táto škola je výzvou aj pre Teba nebyť ľahostajným a urobiť krok dopredu v spoznávaní nových spôsobov účinnej evanjelizácie.
Dnes Ti predstavujeme Evanjelizačnú školu pôsobiacu na medzinárodnej úrovni so sídlom v Plzni. Na jej skúsenosti a doterajšie úspechy sme sa opýtali dvoch zasvätených členov Koinonie Ján Krstiteľ.

adrianoo. Adriano, rímsko-katolícky kňaz Koinonie Ján Krstiteľ
Pochádza z centra Talianska z Umbrie. Pracoval ako ekonóm v jednej súkromnej firme. Po vstupe do KJK ho Ježiš začal učiť ohlasovať evanjelium. Vďaka rôznym evanjelizačným aktivitám nadobudol skúsenosti v oblasti ohlasovania. Po piatich rokoch života v komunite začal študovať na inštitúte KJK. Štúdiá ukončil v Ríme ako magister teológie. Niekoľko rokov bol sekretár nášho zakladateľa o. Ricarda Argaňaraz. Bol pri vzniku našej oázy na Sicílii a neskôr slúžil v Medzinárodnej škole kerygmatickej evanjelizácie (MŠKE) v Plzni.

Ako dlho pôsobí MŠKE a v akých krajinách?
Škola vznikla v r. 1990 prvými kurzami s o. Ricardom. Čiže je to už 18 rokov, čo naša škola pracuje. Odvtedy sa rozrástla na všetky kontinenty a do viac ako 27 krajín.

Povieš nám o projekte MŠKE?
Cieľom školy je odpovedať na Ježišov príkaz: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu” (Mk 16, 15). A preto, aby sme dosiahli náš cieľ naša škola sa zameriava na formáciu evanjelizátorov, formáciu formátorov evanjelizátorov a taktiež na formáciu Kerygmatických škôl (KŠ).

Aký má úspech?
Kurzom Pavol, ktorý sme začali v Camparmo (Taliansko), sa MŠKE rozrástla nielen tým, že sa rozmnožili kurzy, ale hlavne sa rozmnožili Kerygmatické školy (KŠ). Naša škola dala vznik KŠ v Santo Domingo v centre Ameriky. Ďalej vznikla EŠ v Austrálii a skoro vo všetkých krajinách Európy. Najväčším terajším úspechom MŠKE je vznik KŠ v Indii, ktorá má fungovať v rámci celej Indie. Momentálne tam pracujeme v 106 diecézach na formácii lídrov animátorov diecéznych centier. Takýmto spôsobom je možné dostať sa k mnohým ľuďom práve vďaka procesu multiplikácie.

V akých etapách sa študuje?
V 1. etape sa ľuďom ponúka skúsenosť so živým Kristom skrze kurz Filip. Potom sa ich usilujeme formovať, aby sa mohli stať svedkami tejto skúsenosti. Naučia sa základné prvky, skrze ktoré môžu odovzdávať túto skúsenosť. Sú to kurzy Svedectvo, Izaiáš, Kerygma a Dom modlitby. Nasleduje 2. etapa s kurzom Pavol, Ján, Jozue, Emauzy, Komunita. Jedná sa o formáciu evanjelizátorov. Potom prechádzame do 3. etapy, ktorej cieľom je formovať formátorov cez kurzy: Kazateľ, Mojžiš, Ježiš v 4 evanjeliách, Tajomstvo Pavla a Evanjelizácia s mocou. Tu sa predovšetkým zameriavame na formáciu kerygmatickej mentality. Posledná 4. etapa je zameraná na metodológiu a multiplikáciu KŠ. Táto kerygmatická škola je spracovaná do trojmesačného štúdia.

Študent má po ukončení štúdia len teoretický alebo aj praktický rozmer?
Určite má aj praktické skúsenosti, lebo metodológiou našej školy je aktívna účasť a prax študentov. Samotná prax prebieha v priebehu celého bloku vyučovania všetkých kurzov. A predovšetkým sa naučia ako evanjelizovať. Konkrétne, dynamicky, kreatívne a účinným spôsobom.

Sú možnosti štúdia na tejto škole aj pre ľudí „zvonku”?
Áno. Osoba, ktorá sa nemôže zúčastniť štúdia na 3 mesiace, si môže vybrať jednu etapu, napr. 15 dní alebo jeden mesiac. Takým dôležitým bodom je, aby mal každý možnosť zúčastniť sa na kurze Pavol. Podmienkou nie je to, či si mladý alebo starší, alebo či máš nejaký titul, aby si mohol byť v našej škole, ale práve to, aby si sa zúčastnil na kurze Pavol. Najlepšie je, aby sa ho zúčastnili v Ríme kvôli medzinárodnému aspektu a kvalite spracovania tohto kurzu. Medzinárodný aspekt v národných školách už nenájdete.

Je ťažké pri evanjelizácii hovoriť dnešnému človeku o živom Kristovi? Aké sú skúsenosti MŠKE?
Je to oveľa ľahšie než si vieme predstaviť. Dôležité je priblížiť sa k osobe a vedieť ako ju začať evanjelizovať. A práve v našej škole učíme a ponúkame to, ako evanjelizovať. Lebo ak budeme vedieť ako to robiť, dnešný človek je veľmi otvorený. Jeho duchovný hlad a túžba nasýtiť sa dáva podnet k vzniku rôznych ideológií. Preto aj človek hľadá. A tu je naša príležitosť ponúknuť mu živého Krista.

Mohol by si nám opísať nejaké zvláštne situácie pri ohlasovaní evanjelia?
Áno. Keď v Zimbabwe účastníci kurzu Pavol evanjelizovali na ulici bosorky a veštice. Tieto osoby reagovali tak, že roztrhali svoje knihy, roztrhali svoje oblečenie. Tak, ako to môžeme čítať v Skutkoch apoštolov. Ale táto skúsenosť namiesto toho, aby v nás uhasila entuziazmus a zápal, naopak – ešte viac v týchto účastníkoch kurzu prebudila zápal pre evanjelizáciu.

Ďalšia situácia sa nám stala v Indii v časti Oris. Ľudia, ktorí prišli v tej oblasti na náš kurz Filip a svedčili o ňom. Odpoveďou na ich evanjelizáciu bolo to, že niektorých agresívnym spôsobom vyhodili z ich vlastných domov a boli prenasledovaní. Svedectvá z kurzov z týchto krajín sú omnoho ťažšie ako tie z Európy. Tu človek odpovedá inak, a preto tu nie je zložité evanjelizovať. Preto sa nemusíme báť, ale otvorme sa na evanjelizáciu aj tých, ktorí sú „tradiční” a svedčme im o Kristovi.

Podelíš sa s nami s nejakým zážitkom z MŠKE, ktorý sa ti hlboko vryl do srdca?
Keď som bol pred niekoľkými rokmi evanjelizovať v Indii bola to pre mňa veľmi silná skúsenosť. Hovoril som o Ježišovi veľmi chudobným ľuďom. Boli chorí a ich odpoveď bola veľmi otvorená. Veľmi mocme som vnímal prítomnosť Ducha Svätého a premena ich života sa veľmi dotkla môjho srdca. V Indii bolo ešte pre mňa veľmi silné to, keď sme sa modlili za chorých, tak mnohí boli uzdravení. Duch Svätý sa tu mocne prejavoval uzdraveniami.
Napr. v Európe sa ma dotýka to, keď ľudia prichádzajú na kurz Pavol bez toho, aby vedeli čo znamená evanjelizovať. A práve tá zmena, ktorú môžem vidieť u Európana je, že odchádza plný zápalu, horlivosti a radosti z tohto kurzu, aby mohol evanjelizovať tam, kde žije a tak priniesť Krista.

Ako vidíš Kerygmatickú školu na Slovensku?
Ja v nej vidím veľkú budúcnosť, čo sa týka evanjelizácie a tvorby škôl. Slováci nám tento rok veľmi pomohli v evanjelizácii v Indii. Takéto napredovanie speje k tomu, že z lokálnych KŠ sa tu určite vytvorí aj Národná kerygmatická škola. S tým súvisí aj to, že je nutné rozmýšľať o formácii lídrov na Slovensku. A na toto je teraz potrebné sa zamerať. Aj samotné cirkevné štruktúry sú na to otvorené.

A slovo na záver?
Je tu veľká budúcnosť pre Slovensko a evanjelizáciu. A preto by sa mali mladí do toho hodiť. Potrebujeme práve Teba, ktorý vieš anglicky. Maj odvahu dať roky svojho života Pánovi tak, že pôjdeš do celého sveta, do rôznych národov, aby si svedčil. Neboj sa, že nemáš peniaze. Daj svoj čas, lebo to je oveľa väčší problém. Daj Ježišovi dva roky. Jeden rok, aby si sa v MŠKE formoval a jeden rok na to, aby si mohol ísť na misie evanjelizovať.

Ďakujem za rozhovor.

miriamMiriam, zasvätená sestra v Koinonii Ján Krstiteľ
Referentka a vyučujúca v Medzinárodnej škole kerygmatickej evanjelizácie v Plzni
Pochádza z Poľska z mesta Kalisch, kde už pôsobí Koinonia Ján Krstiteľ.
Kerygmatickú školu (KŠ) spoznala už v Poľsku, v ktorej absolvovala aj kurz Pavol. Odvtedy mala veľkú túžbu pracovať v KŠ. Neskôr vstúpila do KJK, lebo ju Pán povolal, aby som sa zasvätila. Prvé roky v komunite študovala teológiu, ktorú ukončila v Ríme licenciátom. Už počas prázdnin mala možnosť pracovať v tíme MŠKE na kurzoch, ktoré robili v Ríme. Teraz vyučuje v medzinárodnej škole a zároveň naberá nové skúsenosti v evanjelizácii.

Evanjelizácia si vyžaduje dávku odvahy. Bola si stále odvážna?
Ak sa ocitneš pred ľuďmi z inej kultúry, tak pociťuješ aj isté obavy a strach. Cítiť strach je myslím si normálna vec. Láska k Pánovi ti dáva silu prekonať každú bariéru, každý strach. A odvaha znamená prekonať tento strach. Láska k ľuďom, ktorých stretávaš, ti dáva túžbu, aby mali tú istú skúsenosť, ktorú máš ty. A preto, aj keď neviem, čo ma čaká, ale chcem spásu týchto ľudí, tak prekonám tento strach.

V akých krajinách si evanjelizovala?
V Poľsku, Taliansku, Českej republike, Amerike, Indii a v Izraeli.

V akej krajine sa ti najťažšie evanjelizovalo?
V Izraeli. Tam ľudia odpovedajú veľmi násilným spôsobom. A hlavne, ak sa stretneš s nejakým fundamentalistom. Nezáleží na tom, či je Izraelčan alebo Arab.
Ale napriek tomu som tam mala aj peknú skúsenosť, keď som evanjelizovala jedného mladého Izraelčana, ktorý aj keď sa narodil ako Žid, nebol praktizujúci. Bolo to pekné stretnutie, lebo bol otvorený na moje svedectvo a evanjelizáciu.

Spomínaš si, koho si ako prvého evanjelizovala?
Krátko po tom, čo som sa obrátila, som evanjelizovala moju priateľku z gymnázia, ktorá prijala Ježiša do svojho života. Teraz žije v Kanade a stále udržiavame kontakt. Ale nebolo ju ľahké zevanjelizovať, lebo ma poznala aj pred obrátením. Smiech.

Čo by si povedala ľuďom, ak by si ich chcela pozvať na MŠKE?
Ak chceš, aby nastala zmena v tvojom živote, ak hľadáš zmysel tvojho života, ak hľadáš odpoveď na tvoje ťažkosti, vedz, že jediným východiskom a odpoveďou je Ježiš. A skúsenosť s ním môže úplne zmeniť tvoj život. Môže ti dať radosť, pravých priateľov a pravý zmysel tvojho života.
A ak si už stretol Ježiša a v tvojom srdci je túžba ohlasovať Ho, a chceš, aby táto horlivosť bola stále v tvojom srdci, príď na kurz Pavol do Ríma. Lebo len tak sa naučíš ako evanjelizovať a ako nikdy neuhasiť v tvojom srdci horlivosť pre Ježiša. Tak budeš mať skúsenosť a uvidíš na vlastné oči účinky tvojej evanjelizácie. Uvidíš na vlastné oči, ako funguje hlásanie Kerygmy, a môžeš vidieť, ako sa osoby okolo teba môžu meniť. Verím, že neexistuje väčšie uspokojenie a väčšia radosť ako toto.

Ďakujem za rozhovor.

Oáza Sklené