Téma mesiaca: “Veľkonočné víťazstvo”

Kto z nás si už vychutnal radosť z víťazstva? Je to úžasný pocit. A aj keď to bolo možno len také malé, pre druhých možno banálne a pre svet nepodstatné víťazstvo, my sme si ho s radosťou užili. Tie veľké víťazstvá prinášajú do života človeka a spoločnosti aj veľké zmeny, slávu, a často novú budúcnosť. Ale je tu Niekto, kto svojím víťazstvom zmenil dejiny ľudstva. Ježiš Kristus, ktorý sa rozhodol ísť na smrť, zomrel a na tretí deň vstal z mŕtvych, aby nám priniesol víťazstvo nového života. Toto veľkonočné víťazstvo je postavené na samotnej láske Boha, ktorý nám dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás (Rim 5,8). Je to víťazstvo lásky, ktorá sa dala až do konca, bez podmienok a akýchkoľvek rezerv. Za cenu zrady, bolesti, opustenosti a potupy. Prorok Izaiáš hovorí: „On niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil…jeho ranami sme uzdravení“. (Iz 53,4) Ježiš vo svojom utrpení zobral na seba každú našu chorobu a dal nám uzdravenie. Obťažil sa našimi súženiami a bolesťou. Zobral každú našu beznádej a zvíťazil nad ňou. Neexistuje žiadna situácia v našom živote, do ktorej by Ježiš nevstúpil a nepremenil ju. On zostúpil do podsvetia, aby nás vytrhol z moci tmy, z každého otroctva hriechu, každého strachu, nedôvery, neistoty v našom živote, vo vzťahoch, v našej rodine. Boh ukazuje svoju moc, keď hrob po troch dňoch ostáva prázdny. Vzkriesil Ježiša z mŕtvych. Ježiš žije a je víťaz nad smrťou. Smrť už viac nemá v našom živote posledné slovo. Svojím triumfálnym víťazstvom na kríži zničil hriech, takže už nad nami nemá moc. „V ňom máme vykúpenie a odpustenie hriechov.“ (Kol 1,14) Každý náš hriech bol zaplatený Jeho krvou. Bola nám odpustená každá vina, neprávosť, pýcha, nevera, klamstvo, neodpustenie, nedôvera … Jeho bezhraničná láska a milosrdenstvo nás obliekla do novej hodnoty, do nového života, do moci milovať, prijímať a odpúšťať. Zmocnime sa tohto Kristovho víťazstva a nech naše srdcia sú preniknuté radosťou zo spásy. Nedajme si ju ukradnúť nariekaním nad našou minulosťou a nad tým, čo sme vo svojom živote pokazili. Ježiš raz a navždy premenil náš starý život a daroval nám nový. Dnes sme novým stvorením, staré sa pominulo a nastalo nové. (2 Kor 5,17) A preto sa otvorme v našom živote na nové veci, vyhlasujme ich v nádeji pre nás a našu rodinu, naše vzťahy, náš národ, našu budúcnosť…. Veď Kristovo víťazstvo je dnes naším víťazstvom. Je viac ako aktuálne do každej našej situácie, aj tej, ktorá je pre nás bezvýchodisková. A tak prajem nám všetkým, aby sme boli skutočne radostnými svedkami toho, že Kristus naozaj vstal z mŕtvych, a my sme vstali s ním!