Téma mesiaca: “Nevädnúce listy”


Biblia hovorí o strome, ktorého listy nikdy nevädnú a zostávajú zelené. Tento strom by sme teraz ťažko našli v prírode, je to však obrazné prirovnanie patriace niekomu. Komu? 

Odpoveď nájdeme vo veršoch 1-2 v prvom Žalme. 

Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov, ale v zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. (Ž 1,1-2)

V období jesene, sme svedkami toho ako listy strácajú svoje zelené sfarbenie a postupne opadávajú zo stromov. Byť a zostať zeleným stromom je výzvou pre nás aj v tomto zimnom období. 

Ako zostať plný života? 

Rozhodujúce je mať korene pri živej vode. Vode Božieho slova. Mať sviežosť a silu zeleného stromu spočíva teda v žití na základe Božieho slova. A to je ten rozdiel. Ježiš má slová večného života aj pre teba (viď. Jn 6, 68). Sú to slová povzbudenia, nádeje a uistenia, z ktorých môžeš načerpať do nastávajúcich dní. Kým ty budeš rozjímať a mať záľubu v Jeho slovách, On sám bude bdieť nad tvojím životom a bude ťa robiť plodným, vytrvalým a úspešným (viď. Ž 1,3). 

Zober Bibliu do svojich rúk a čerpaj z tohto prameňa, ktorý má moc zvlažiť tvoje korene, a tak dať zeleň tvojim listom. Nech Biblia nie je iba ozdobou tvojej poličky, ale ozdobou tvojho života. Nech tvoj život sa rozzelená stále viac a viac. Sám Ježiš bol tým zeleným stromom, ktorý používal a žil slovo Božie. Ježiš mal svoje korene v dobrej zemi, aj keď bol výťatý z krajiny živých za naše hriechy (viď. Iz 53,8), opäť povstal a zarodil. Do dnes prináša ovocie víťaztva pre nás. 

Pridajme sa aj my do tejto Božej záhrady stromov, ktorých lístie nevädne a darí sa im všetko čo podniknú.