Téma mesiaca: “Božská ľudskosť”

Advent je krásny čas prípravy na výnimočnú milosť a požehnanie, ktoré nás čakajú pri radostnom slávení narodenia Ježiša Krista. Je to čas budovania a obnovenia priateľstva s Ježišom, ako aj medzi nami. „Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem.“ Jn 15,14. 

Pripomeňme si skrze Božie Slovo, ktoré sú cesty Pánove. Dajme do praxe to, čo je správne a osožné pre nás a pre našich bratov a sestry. Nech nás k tomu motivuje vášeň a horlivosť za Ježiša a nie len povinnosť urobiť niečo dobré.

„Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“ Jn 13,34-35

Budovanie vzťahov a skutky lásky nevyhnutne potrebujú čas. Je to to najcennejšie, čo v živote máš a je na tebe, do čoho sa rozhodneš tvoj vzácny čas investovať. Nie vždy je naše správanie poznačené a preniknuté láskou, porozumením a odpustením. Mame príležitosť to napraviť, dať do poriadku a urobiť tým radosť Ježišovi, našim blížnym aj sebe samým. Náš Boh sa rád zmilúva a vychádza nám v ústrety s hojným požehnaním. Chceme ho v tom nasledovať?

Boh prišiel na túto zem a stal sa podobný ľuďom, aby sme sa my, ľudia stali podobní Bohu. 

Ježišova Božská ľudskosť stále bola, je a bude pre nás vzorom, motiváciou a cieľom. To je dôvodom, prečo naše vzťahy a priateľstvá potrebujeme dochutiť nielen koláčikmi a darčekmi, ale predovšetkým súcitom, zmierením a odpustením. Tak naše konanie a postoje prijímu Božiu vôňu a do našich rodín vstúpi Božia ľudskosť. Hrešiť je ľudské, ale odpúšťať Božské.

Bdejme teda a nedovoľme nepriateľstvám vstúpiť medzi nás. Bez modlitby a Božej milosti to nedokážeme, preto dajme priestor našej modlitbe. Čas strávený s Božím Slovom, rodinou a priateľmi nech je našou adventnou cestou. Kniha Sirachovcova (kapitola 28) môže byť pre nás pomôckou k zamysleniu a inšpiráciám.

Božiu ľudskosť, požehnaný advent a zázračné prežívanie vianočných sviatkov nám všetkým.