CHRÁŇ SI SRDCE OD LAKOMSTVA A NEČISTOTY!

Aby si vedel žiť každý deň v pravej slobode Božieho dieťaťa, ktorá ti prináša pokoj a radosť, potrebuješ si chrániť tvoje srdce. Ak budeš pozorne čítať Božie slovo zistíš, že veľa  krát  nás vyzýva, aby sme si chránili srdce od lakomstva a nečistoty.

„Nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa za bohatstvom nie je z Otca, ale zo sveta (1Jn2,16)“

Lakomstvo by sa dalo definovať ako sebecká snaha a žiadosť dostať pod svoju moc osoby alebo veci. Ide o žiadostivosť, zvrátenú túžbu, smäd po vlastníctve, mať stále viac, bez ohľadu na iných, ba aj na ich škodu. Osobitne sa protiví láske k blížnemu; zameriava sa prvotne na materiálne dobrá, bohatstvo a peniaze. Tento postoj je veľmi nebezpečný a prináša veľa problémov, niekedy až prekliatí do nášho života. V knihe Prísloví sa píše: „Búra svoj dom, kto sa lakomo zháňa za ziskom (por. Pr 15,27)“. Môžem ti svedčiť, že som sa stretol s rôznymi ľuďmi, ktorí boli zasiahnutí touto chorobou. Ich život bol poznačený rôznymi „bolesťami“ a mnoho krát prekliatiami (zradou, podvodmi, klamaním, krivou prísahou, vyvolávaním nepokojov, násilia a zatvrdnutosti proti milosrdenstvu). Lakomý človek si nevie užiť toho, čo má, chce stále viac, nikdy nie je spokojný, nevie ďakovať, je stále kritický a nedôverčivý. Je potrebné, aby si nenechal priestor takémuto lakomstvu. Zničilo by ťa to! Ježiš sám nás vyvaroval lakomstva (por. Lk 12,15), vedel, čo ono dokáže urobiť s človekom.  Podľa Božieho slova je iba jediná cesta ako sa vyvarovať a zbaviť tohto „kúkoľa“. Tá cesta sa volá OCHOTA DÁVAŤ! Nakoľko by si chcel hľadať iné alternatívne riešenia, nenájdeš ich. Pravé uzdravenie nášho srdca prechádza cez „ochotu dávať“.

„Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať (2Kor 9,6)“

„ Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria vám (Lk 7,38)“

Nečistota je ďalším kameňom úrazu nášho života. Ľudia môžu viesť duchovný život, ale nie je ľahké dosiahnuť čistotu. Získavajú zážitky a potom tieto zážitky strácajú. Prečo? Pretože nemajú dostatok čistoty. Ak má človek robiť pokrok, musí VEDOME ODHODIŤ závoj nečistoty. Nezabúdaj, že nečistota ohrozuje predovšetkým tvoju slobodu, stáva sa nútením, neslobodou. Prestáva fungovať mechanizmus kontroly, a tak strácaš slobodu, ktorá je nutná k tomu, aby si mohol milovať. Nečistota je ničivá, týka sa toho, čo je najintímnejšie a najsvätejšie – schopnosti milovať. Preto hriech nečistoty po sebe vždy zanecháva horkú príchuť a smútok. Človek opantaný nečistotou má často krát problém s rozhodovaním. Nevie sa rozhodnúť, je neistý, vyžaduje si neustálu pozornosť a je ovládaný svojimi citmi.

Je viac ako isté, že si musíš chrániť srdce pred touto „nákazou“.

„Lebo to je Božia vôľa, vaše posvätenie: aby ste sa zdržiavali smilstva a aby každý z vás vedel mať svoju nádobu vo svätosti a v úcte, nie v náruživej žiadostivosti…(por. 1Sol 4,3-6)“

Najprv sa pravdivo na seba pozri, uznaj, že si hriešnik, odovzdaj to Ježišovi, a rozhodni sa dostať sa z otroctva, rozhodni sa pre boj, aby si svoje túžby a inštinkty podriadil svojej vôli. Čistota je darom, preto musíš po nej túžiť, milovať ju a prosiť o ňu. Potrebuješ bojovať! Vzdanie sa bez boja je obyčajná zbabelosť. Preto keď sa tvoje myšlienky začnú točiť okolo nečistoty, najlepšie je okamžite zmeniť činnosť: vyjdi von, navštív priateľa. Je chybou opakovať: „neurobím to, neurobím to, neurobím to,“ pretože to spôsobuje rast vnútorného napätia, ktoré si si zvykol uvoľniť práve „zlým smerom“. Ešte skôr, ako sa toto napätie objaví, nauč sa stáť pred Bohom v každodennej modlitbe, podobne ako utekáš pod strechu hneď, ako vidíš čierne mračná, a nie až potom, keď začne búrka. Začni budovať priateľstvá a vytvor si určitý režim dňa, ktorý následne dodržuj. Nakoniec neostaň v tomto probléme sám, uzatvorený. Otvor svoje srdce a žiadaj o pomoc.

Nech si naplnený ovocím svetla a radosťou zo života v Ježišovi Kristovi.

„Prebuď sa ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus (Ef 5,14)!“

Pastier Oázy Sklené

o. Vlado