Téma mesiaca: “Svedok”


Kríž je prázdny, kameň od hrobu odvalený, ženy a apoštoli našli len plachty. Každý sa vrátil domov a Ježiša už nevideli…  Skončilo to takto? NIE!

Ježiš sa zjavuje vzkriesený a oživený Duchom Svätým po utrpení a smrti. Je svedectvom, že smrť a hriech nemá posledné slovo. (1 Pt 3, 18, Rim 8,11) Láska zvíťazila! 

Naplnil to, čo mu bolo dané od nebeského Ocka (Jn 14, 31), svedčí o jedinečnej, bezpodmienečnej a vernej láske nebeského Ocka ku mne a k tebe.

Čo mi daruje Ježišovo zmŕtvychvstanie?

Dáva mi dar, byť ako On – byť svedkom. Ježiš dokončil dielo a teraz je rad na nás.

Sme volaní byť svedkom vzkriesenia. Svedectvom toho, že problémy, prekážky a čokoľvek podobné nemá moc v našom živote.

My sme tí, ktorí pokračujeme v Ježišovom diele tak, ako to robil Ježiš v moci Ducha Svätého a zjednotení so svojím Ockom.

Ježiš nam dal svojho Tešiteľa – obrancu, zástancu, pomocníka, obhajcu, ktorý nás uschopňuje byť svedkom (Jn 15, 26). Keď zostúpi Duch Svätý dostanete silu a budete mi svedkami (Sk 1,8). Máme toho istého Ducha Svätého, ktorý  bol prítomný v Ježišovi. Naša schopnosť pochádza z neho. Svet čaká, tvoji známi, kolegovia spolužiaci…

Čo stojíš a hľadíš do neba? (Sk 1, 11)

Dovoľ Duchu Svätému rozhýbať tvoj život. Tak ako to urobil v živote apoštolov. Nechaj sa vyhnať von a vydávať svedectvo o veľkých Božích skutkoch. Volaj naňho nech obnoví, zápáli tento dar v tebe. Nech je tvojím vetrom v plachtách evanjelizácie.