Téma mesiaca: “Očakávanie”

woman-covering-his-eyes-1588048

Jedného slnečného dňa, prechádzajúc sa po lese, som zachytila posed pre poľovníkov… Poľovník na posede očakáva a to veľmi trpezlivo… Či je daždivo alebo pod mrakom, či je nebo čisto modré, či je piatok, či je sviatok, či večer a či ráno očakáva, kedy sa zjaví zver… Dokonca až striehne, kedy sa nejaká objaví. Poľovník, aj keď zatiaľ nevidí, tak očakáva, že jedného dňa uzrie srnku a jeho srdce sa naplní radosťou.

Očakávať je múdrosťou nádeje: „A tak očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa, Ježiša Krista.“ Tit 2, 13

Očakávať je statočnosť: „Očakávaj Pána a buď statočný, srdce maj silné a drž sa Pána.“ Ž 27,14 Očakávať patrí do života viery: „S vierou sa usadil v zasľúbenej zemi ako v cudzej a býval v stanoch s Izákom a Jakubom, spoludedičmi toho istého prisľúbenia. Lebo očakával mesto s pevnými základmi, ktorého staviteľom a tvorcom je Boh.“ Hebr 11, 9-10

Očakávať je symbolom života: A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie: “O ktorom ste počuli odo mňa, že Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým.”Sk 1,4

Očakávať je znakom radosti: „Očakávanie spravodlivých sa premieňa na radosť, lež nádej bezbožných sa obracia navnivoč.“ Pris 10,28

Očakávanie je túžbou človeka: „Moja duša očakáva Pána väčšmi ako strážcovia dennicu.“ Ž 130,6

Očakávať až striehnuť na nové zoslanie Ducha Svätého. To je pozvanie, do ktorého si volaný(á). Pozývam ťa do toho, aby si očakával s mysľou, so srdcom otvoreným pre nové vyliatie Ducha Svätého ako poľovník, ktorého čakanie bude odmenené.