Téma mesiaca: “Každodenné obdarovanie”

Nachádzame sa v mesiaci január, zanechali sme starý rok a preniesli sme sa do nového roku 2023, ktorý, verím, že bude veľkým požehnaním pre mňa aj pre Vás. Cez vianočné sviatky sme oslavovali narodenie Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorý prišiel, aby si mal, brat, sestra, nový život v Ňom, plný radosti, lásky, nádeje, pokoja. Nie sú to len pekné slová, ktoré môžme čítať na vianočných pohľadniciach, ale sú to reálne prísľuby, ktoré môžeš žiť každý deň Tvojho života. 

Pán Ježiš prišiel na tento svet, aby sme mohli žiť tieto prísľuby, a to každý deň. A ako zakúšať radosť, lásku, nádej bez toho, aby sme mali vzťah práve s Tým, kto je Radosť, Láska a Nádej?

Začni teda tento nový rok s tým, že budeš pozývať Ježiša každý deň do Tvojho života a chváliť Ho, ako nás do toho povzbudzuje aj žalm 145: “Budem ťa velebiť každý deň a tvoje meno chváliť navždy a naveky”

Buduj každodenný vzťah s Ježišom. On sám chce mať s Tebou osobný vzťah, veď Pán Ježiš prišiel na tento svet pre každého človeka, ale hlavne pre Teba. Kráčanie s Ježišom, majúc s Ním osobný vzťah, dosiahneš tak, že si vyhradíš čas na modlitbu. 

Chváliť Pána s Božím Slovom a ďakovať mu za každý deň je nádherný recept, ako prežiť každý deň v Pánových rukách. Je to práve Ježiš, ktorý Ti dáva tú pravú radosť, radosť zo spásy. On Ťa vykúpil a chce Ti dať nový život. Mnohokrát sme “bombardovaní “  rôznymi negatívnymi správami tohto sveta, ale nenechaj si ukradnúť tú radosť, ktorú nám dáva Ježiš každý deň. 

Modliť sa dennodenne osobnú modlitbu neznamená, že život bude bez problémov, ale že tie problémy budem vidieť ináč,  Pánovými očami, víťazne a plný nádeje, lebo Ježiš aj do toho dňa môže vstúpiť so svojou mocou. V každodennej osobnej modlitbe s Ježišom môžeš zakúšať jeho osobnú lásku, ako Ťa miluje, Jeho náklonnosť ku Tebe, veď si vzácny a vzácna v Jeho očiach. Častokrát sme znepokojení rôznymi okolnosťami, ktoré nás obklopujú, žijeme v strese a znervózňujeme sa nad každou maličkosťou, ale keď začneme náš deň s Božím Slovom a chválou upriamenou na Ježiša, táto modlitba má moc premeniť všetok ten nepokoj a vnáša nový pohľad na veci. 

Želám Ti, brat, sestra, aby si tento nový rok 2023 mohol prežiť vo vytrvalosti v osobnej modlitbe s Božím Slovom, so živým Ježišom, ktorý každý deň čaká na to, že ho oslovíme, veď On chce byť Tvoj každodenný priateľ.