Téma mesiaca: “Budúcnosť plná nádeje”

V týchto novembrových dňoch niekto viac, niekto menej myslíme na našich, ktorí už prešli zo smrti do života, do života večného. (Ján 11,25)
Ako sa na tieto veci dívame my? Sme plní nádeje, alebo strachu? Plní istoty, alebo pochybností a otázok? Vieme, čo o smrti a vzkriesení hovorí Božie slovo?
Medicína a biológia môžu dať vysvetlenie ako sa rodí a ako zomiera človek, ale objasniť, prečo sa človek rodí a prečo zomiera, nie.
Iba z pohľadu na nášho Pána Ježiša Krista môže človek odhaliť tajomstvo svojho pôvodu, zmysel života a smrti. Iba Kristus je životný princíp, počiatok života každého tvora, prostredník a posledný cieľ.
On je jediný Boh , od neho je všetko, sme tu pre neho a k nemu ideme…1Kor 8,6
Boh nás chcel, boli sme v jeho pláne. Túži po tom, aby sme ho poznali ako svojho Stvoriteľa, aby sme videli a zakúšali jeho krásu, krásu jeho stvorenstva, ktorá je tu pre nás.
Chce, aby sme ho poznali ako dobrého Otca, ktorý nás miluje, ktorý nám dal slobodu v rozhodovaní. Slobodu, ktorú sme nepoužívali vždy v súlade s jeho plánom a preto nám dal svojho Syna Ježiša Krista, ktorý dal život za nás, aby sme boli oslobodení od každého hriechu.
On vstáva z mŕtvych, žije, žije pre nás! Pripravil nám miesto v nebi (Ján 16,7), náš dom v nebesiach.
Božie slovo nám hovorí, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. (1Kor 2,9)
Máme nádej, že smrťou sa náš život nekončí. Ježiš v poslednej chvíli lotrovi na kríži hovorí: „Ešte dnes budeš so mnou v raji.“ Keď sme uverili Kristovi a jeho slovu, jeho prisľúbeniam, tešme sa na večnosť, kde sa stretneme s naším Pánom tvárou tvár.
Ja ďakujem Pánovi za milosť tejto radosti. Už v detstve ma obdaril nádejou na večný život. Moja mama zomrela mladá. Odišla k Pánovi. Určite mi chýbala, ale moje srdce sa tešilo, že už je v nebi, kde niet bolesti, kde je zotretá každá slza. Nádej prešla do istoty, že moja mamka je už v Božom kráľovstve a to ma držalo a drží v radosti až dodnes.
V živote môžeme prechádzať rôznymi skúškami, ťažkými obdobiami, ktoré sa môžu v niečom podobať smrti. Ale Ježiš je v svojich slovách, ktoré nám adresuje, plný rozhodnej nádeje: „Ja som vzkriesenie a život.“
On má moc vzkriesiť k životu všetko, čo sa zdá mŕtve. On má moc vliať novú nádej do našich sŕdc. On povoláva k bytiu to, čoho niet (Rim 4,17). On je Bohom živých a nie mŕtvych (Mt 22,32). On má moc sňať z nás každý strach a obavu zo smrti. On je Prvý a Posledný a Živý a má kľúče od smrti a podsvetia (Zjv 1,17-18). On na nás dnes kladie svoju pravicu a hovorí každému z nás: „Nech sa vám srdce neznepokojuje! Verte v Boha, verte aj vo mňa! V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto? Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“ (Jn 14, 1-4) On je tá cesta, po ktorej nás volá kráčať v radosti a dôvere každý deň.
Kráčajme teda s radosťou a pevnou nádejou v budúcnosť, ktorá presiahne aj tú najodvážnejšiu predstavu.