Téma mesiaca: „Do požehnania sme boli povolaní a preto žehnajme!“

louis-hansel-973627-unsplash

Drahí bratia a sestry. Prišiel nový rok 2019. V liturgii k 1. Januáru nám Cirkev ponúka čítania o požehnaní. Prečo? Pretože požehnanie je základ našej spásy a šťastného života. Náš nebeský Ocko túži, aby sme boli požehnaní a šťastní.  Dobroprajnosť a požehnanie sú základom šťastia. Keď sme dobroprajnými a žehnáme druhým, vyjadrujeme „som šťastný že existuješ, a prajem Ti to najlepšie čo pochádza od Boha.“ Opakom požehnania je prekliatie a v Izraeli bolo najväčším nešťastím vylúčenie zo spoločenstva; neúčasť na bohoslužbách.

Každý z nás je povolaný byť požehnaním pre iných: “žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!” Lk 6, 38

“Žehnajte tých, čo vás prenasledujú – žehnajte a nepreklínajte!” – Rim 12, 14

Voči svojmu blížnemu, to znamená komukoľvek, by sme nikdy nemali hovoriť alebo robiť to, čo ho ukracuje o požehnanie, o plnosť života, zdravie či pokoj.

Nádherný príklad nám ukázala Matka Tereza v momente, keď sa jeden z útulkov pre chorých, ktorý založila v Indii stal terčom zničenia pre neprajníkov kresťanov. Keď prišli, povedala jednému z ich lídrov: “Nech ťa požehná všemohúci Boh.” Táto jednoduchá veta ho zastavila a odpovedal: “Ako je možné, že mi dokážeš žehnať, kým ja ti ničím bývanie?” Matka Tereza mu povedala: “Keď Boh z výsosti na teba každý deň posiela svoje požehnanie, ako by som ťa ja mohla preklínať?”

Áronovo požehnanie (Nm 6, 22-26) v hebrejčine znie takto:
“Jevarechechá Adonaj ve jišmerécha. Jaér Adonaj panáv eléjcha vijechunécha. Isá Adonaj panáv eléjcha vejasém lechá Šalom.” Toto požehnanie má hlboký zmysel a korene nášho požehnania siahajú až k Áronovi.

Božie slovo hovorí – “Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.” (1 Pt 3,9)

Každý kresťan je vyzbrojený autoritou od Otca nebeského, menom Ježiša Krista a mocou Ducha Svätého; sme povolaní žehnať si navzájom. Požehnávať každého človeka v tomto svete, aby sa obrátil k Pravde, ktorá oslobodzuje, aby našiel Cestu, ktorá vedie do nebeskej vlasti a obsiahol Život, ktorý prežívame v radosti a v hojnosti.

Žehnať tvojej autorite, ktorá je vystavená najviac nebezpečenstvu. Je našou povinnosťou žehnať jej. Preto, bratia a sestry, žehnajme, lebo k tomu sme povolaní.

Ocko nebeský, v mene Ježiša Krista, v moci Ducha Svätého, ja žehnám…

Oáza Sklené